Тарифы

<span style="font-weight: bold;">Комфорт</span>
Комфорт
Аэропорт - Сочи                                    1200р.

Аэропорт - Олимпийский парк                 600р.

Аэропорт - Красная поляна                     1500р.

Аэропорт - Кудепста                                  600р.

Аэропорт - Хоста                                         800р.

Аэропорт - Мацеста                                  1200р.

Аэропорт - Дагомыс                                   1700р.

Аэропорт - Лоо                                             2000р.

Аэропорт - Вардане                                    2500р.

Аэропорт - Якорная Щель                        2700р.

Аэропорт - Лазаревское                            3500р.

Аэропорт - Туапсе                                        5500р.

Аэропорт - Джубга                                      7000р.

Аэропорт - Краснодар                              10000р.

<span style="font-weight: bold;">Бизнес</span>&nbsp;
Бизнес 
Аэропорт - Сочи                                  2000р.

Аэропорт - Олимпийский парк             1000р.

Аэропорт - Красная поляна                   2000р.

Аэропорт - Кудепста                               1000р.

Аэропорт - Хоста                                      1500р.

Аэропорт - Мацеста                                2000р.

Аэропорт - Дагомыс                                 2700р.

Аэропорт - Лоо                                           3200р.

Аэропорт - Вардане                                  3400р.

Аэропорт - Якорная Щель                      3500р.

Аэропорт - Лазаревское                         4500р.

Аэропорт - Туапсе                                     9000р.

Аэропорт - Джубга                                 12000р.

Аэропорт - Краснодар                            15000р.

<span style="font-weight: bold;">Минивэн</span>&nbsp;
Минивэн 
Аэропорт - Сочи                                    2000р.

Аэропорт - Олимпийский парк               1000р.

Аэропорт - Красная поляна                    2300р.

Аэропорт - Кудепста                                1000р.

Аэропорт - Хоста                                       1500р.

Аэропорт - Мацеста                                 2000р.

Аэропорт - Дагомыс                                  2700р.

Аэропорт - Лоо                                            3200р.

Аэропорт - Вардане                                   3400р.

Аэропорт - Якорная Щель                       3500р.

Аэропорт - Лазаревское                          4500р.

Аэропорт - Туапсе                                      9000р.

Аэропорт - Джубга                                  12000р.

Аэропорт - Краснодар                             15000р.

<span style="font-weight: bold;">VIP</span>&nbsp;
VIP 
Аэропорт - Сочи                                      3500р.

Аэропорт - Олимпийский парк                 3500р.

Аэропорт - Красная поляна                       5500р.

Аэропорт - Кудепста                                   3500р.

Аэропорт - Хоста                                         3500р.

Аэропорт - Мацеста                                   3500р.

Аэропорт - Дагомыс                                    5500р.

Аэропорт - Лоо                                              6000р.

Аэропорт - Вардане                                     6500р.

Аэропорт - Якорная Щель                         7000р.

Аэропорт - Лазаревское                            8000р.

Аэропорт - Туапсе                                       10000р.

Аэропорт - Джубга                                     15000р.

Аэропорт - Краснодар                               20000р.